วันพระเดือนมีนาคม: พ.4, พฤ.12, พฤ.19, ศ.27 เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ชมรมจริยธรรม สคร.5
พ.25-ศ.27 ก.พ. อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา
อ.3-พ.4 มี.ค. ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
จ.2 มี.ค. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) พ.ราชการ พ.กระทรวง ณ สคร.5
พฤ.5 มี.ค. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อตกลง (MOU)อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ (25-27 กพ.58)
 

ตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.5
(20 ก.พ.58)
 

ถอดบทเรียนผู้รู้ สคร.5
(11 ก.พ.58)
 

สัปดาห์ราชประชาสมาสัย และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (15 มค.58)
 

ลงนามคำรับรองและข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ สคร.5 (8 มค.58)
 

ติดตามการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
(7 มค.58)
 

งานปีใหม่ สคร.5 (6 มค.58)

ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนา
การดำเนินงานโรคเรื้อรัง (11-12 ธ.ค.57)
 

สัมมนาวิชาการเขต 567 และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข (23-25 ธค.57)
 

สคร.5 ออกตรวจกระเช้าปีใหม่
กระเช้าปลอดเหล้า (18 ธค.57)
 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ครบ 87 พรรษา (1 ธค.57)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)

สถานการณ์โรคพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สัปดาห์ที่ 1-6 (4 มค.- 14 กพ.2558) (ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส ปอดอักเสบ)

ผลการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน ปี พ.ศ.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ก.พ.58) (มือเท้าปาก- สวมถุงยางอนามัย- พกถุงยาง- กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ) :: INFO ไข้หวัดใหญ่

สรุปและวิเคราะห์ข่าว <<อ่านทั้งหมด>>
:: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงสงสัยป่วยไข้หวัดใหญ่ให้พบแพทย์ทันที ส่วนประชาชนทั่วไปหาก 2 วันอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพบแพทย์ ปีนี้พบผู้ป่วยเกือบ 6 พันราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย)
ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ" :: สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2554-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)
กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

สื่อจัดรายการวิทยุ :: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ :: ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2543-2556 :: สถิติป่วยตาย ปี 2527-2555

กรมอุตุนิยมวิทยา :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ :: สภาพน้ำในเขื่อน :: กรมชลประทาน

..............................................................................
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ณ วันที่ 2 มี.ค. 2558)
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ณ วันที่ 9 ก.พ. 2558)
ประกาศร่าง TOR สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ณ วันที่ 4 ก.พ. 2558)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
Download ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS online) (25 กพ.58)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ (24 ก.พ.58)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (20 ก.พ.58)
เอกสารดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ PMS Online (16 ก.พ.58)
ปฏิทินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สคร.5 ปี 2558 รอบ 6 เดือนแรก
เล่มเอกสารตัวชี้วัด สคร.5 ปี 2558 และการถ่ายระดับตัวชี้วัดทั้งหมด (Template, O-S matrix)
ระบบข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวง, เขต, จังหวัด, Service Plan และของขวัญ เขตบริการสุขภาพที่ 9
คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (ปรับปรุง 8 ม.ค.58)
ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2558 :: ทำเนียบเครือข่ายนักจัดการสุขภาพ

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน :: แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค :: แผนพัฒนาบุคลากรสคร.5 ปี 2558 :: คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักกรมควบคุมโรค :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค :: คู่มือการจัดการความรู้ ปี 2558 :: แนวทางสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558 :: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ :: มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ :: หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการปี 2558 :: คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน :: นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี :: คู่มือแนวทางสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :: คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) :: คู่มืออื่นๆ

..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.5 :: รายงานประจำปี สคร.5
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยปี 2558 :: กรอบคำถามวิจัยปี 2558-2560 :: แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (สำนักKM)
สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.5"
ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พ.ศ. 2557 (pilot project) (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ :: จังหวัดชัยถูมิ
..............................................................................
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในการรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 (19 ก.พ.58)
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ระดับ สคร. (20-22 ม.ค.2558) (แผนงานควบคุมโรค 5 กลุ่มโรค 18 โรค)
เอกสารประกอบการอบรมการสอนงาน (Coaching) (9 มค.58)
..............................................................................
สปอตวิทยุ วันวาเลนไลน์ :: อาหารเป็นพิษ :: ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช :: โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันสูง :: ไข้หวัดใหญ :: ไข้เลือดออก :: พิษภัยจากสุรา :: พยาธิใบไม้ตับ :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก (และอื่นๆ)
สื่อต้นแบบ โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ (และอื่นๆ)
สื่อเผยแพร่ คู่มือ แนวทาง โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: โรคติดต่อนำโดยแมลง :: สื่อสสส.
แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย
คลิ๊ก..Health Science Journals
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
2 มีนาคม 2558

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
คลิ๊ก..ตลาดนัดความรู้ออนไลน์
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..Forum คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบคลังความรู้ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO ASEAN Study Centre คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม DPIS คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM คลิ๊กหลักสูตร ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม