ทุกวันพระ เวลา 09.10 น. เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ สนทนาธรรม ณ ห้องชมรมจริยธรรม สคร.5
1 ส.ค. งานเกษียณ ณ เสี่ยวเสี้ยว นครราชสีมา
7 ส.ค. งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สคร.5 นครราชสีมา
13-14 ส.ค. Phase 3: จัดทำยุทธศาสตร์ ปี 58-61 ณ นครราชสีมาปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข (25-27 กค.57)
 

รณรงค์ "เกษตรกรปลอดโรค
ผู้บริโภคปลอดภัย" (15 กค.57)
 

อบรมวิจัยและพัฒนา (21 กค.57)
 

CoPs ASEAN (18 กค.57)
 

อบรมระบาดวิทยา (17 กค.57)
 

Infographic For Presentation
(9 กค.57)
 

Ideas Management for
Work and Life
(8 กค.57)
 

อบรมการติดตามประเมินผล
(25 - 26 มิย.57)
 

สคร.5 อบต.หนองบัวศาลา รพ.สต.หนองปลิง รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน
Big Cleaning day (13 มิย.57)

ชี้แจงเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
รอบ 2 (12 มิย.57)

กำหนดระบบข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ (6 มิย.57)

วิสาขบูชา พุทธบารมี (20 พค.57)
 
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)

สถานการณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สัปดาห์ที่ 1-25 (วันที่ 5 ม.ค.-28 มิ.ย.2557) (ไข้เลือดออก ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้หวัดใหญ่ สุกใส หัด อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ก.ค.57) (งดเหล้าเข้าพรรษา- ปอดบวม- มือเท้าปาก- สุกใส)

ชาวหนองบัวศาลา จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ต้านภัยไข้เลือดออก (13 มิย.2557)

ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2557

DDC Poll ครั้งที่ 4 กรม คร.แถลงผลดีดีซีโพลครั้งที่ 4 เผยช่วงหน้าร้อน ประชาชนกลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง-อาหารเป็นพิษมากที่สุด

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก
การพยากรณ์แนวโน้มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พ.ศ.2557 (โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคหัด อายุต่ำกว่า 5 ปี)
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ" :: สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2553-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

สื่อจัดรายการวิทยุ :: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ :: ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2527-2553 :: สถิติป่วย ตาย ปี 2527-2555

กรมอุตุนิยมวิทยา :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ :: สภาพน้ำในเขื่อน :: กรมชลประทาน

..............................................................................
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานของกรมควบคุมโรคที่ผ่านเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ (7 สค.57 ผู้บริหารเสื้อขาว เจ้าหน้าที่เสื้อสาธารณสุขสีฟ้า เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด)
กำหนดการพิธีมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ สคร.5 (1 สค.57 แต่งกายไทยอีสาน)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร (GES) (28กค-15สค57)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากร (21กค-5สค57)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต (20-31กค57)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปิดซอง 29กค.57)
กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณ์ผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ (15-16 มิ.ย.2557) :: ประกาศผลการนำเสนอผลงาน
Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ ปี 2558
แบบฟอร์ม PMS ปี 2557 (Update 3 มิ.ย.)
ขั้นตอนการประเมินผล PMS :: แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2557 (Update 2 ก.ค.)
หลักเกณฑ์แนวทางพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2557
เกณฑ์และคู่มือ "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน"
ตัวชี้วัดคำรับรองปี 2557 Template (Update24มีค) :: ลงนามคำรับรองและ MOU ปี 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์วิธีประเมิน PMS ปี 2557 :: ขั้นตอนรายงานตัวชี้วัด
แบบประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับทีมประเมินรับรอง ปี 2557
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย ปี 2558 :: กรอบคำถามวิจัย ปี 2558-2560
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
คู่มือต่างๆ :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน :: คู่มือการจัดการความรู้ :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2557 :: คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: เกณฑ์ Healthy workplace PSO.1101 ปี 2557 :: คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค :: วิธีใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.5) :: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค
วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.5
รายงานประจำปี สคร.5
..............................................................................
เอกสารประกอบการอบรมการติดตามและประเมินผล ระบาด และวิจัย
เอกสารประกอบการประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference (30 เม.ย.57)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด (3-4 มี.ค.57)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดโรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (19-21ก.พ.57)

การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (23-24 ม.ค.57) และมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)

ทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 - 2557 (อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน)
..............................................................................
สปอตวิทยุ งดเหล้าเข้าพรรษา ::ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช :: การป้องกันโรคหัวใจ :: โรคเบาหวาน :: โรคความดันโลหิตสูง :: ไข้หวัดใหญ :: โรคความดันโลหิตสูง :: โรคไข้เลือดออก (4 ภาค) :: พิษภัยจากสุรา :: การป้องกันโรคหัวใจ :: โรคฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ :: โรคเรื้อน :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก
สื่อต้นแบบ โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)
VDO Clip สคร.5 ป้องกันเด็กจมน้ำ
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
สื่อประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: สสส.
สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง :: คู่มือป้องกันควบคุมโรค :: สื่อไข้เลือดออก
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..Health Science Journals
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
31 กรกฏาคม 2557

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
คลิ๊ก..ตลาดนัดความรู้ออนไลน์
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..Forum คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบคลังความรู้ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ แบบสำรวจความต้องการ Internet แบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากร แบบสำรวจ GES ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO ASEAN Study Centre คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม DPIS คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร