ทุกวันพระ เวลา 09.10 น. เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ สนทนาธรรม ณ ห้องชมรมจริยธรรม สคร.5
17 เมย. เวลา 09.30 - 12.00 น. ประชุมทำแผน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5
23-25 เมย. สัมมนาวิชาการ สคร.567 โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ
24 เมย. เวลา 09.30 - 12.00 น. ประชุมชมรม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5งานสงกรานต์ สคร.5 (8เมย.57)
 

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา
ปี 2549-2555 (1เมย.57)
 

รณรงค์ป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรซิส (18มี.ค.57)
 

VDO Clip ป้องกันเด็กจมน้ำ
(5.56 นาที)
 

สรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อน อ.เข้มแข็ง (4-5 มี.ค.57)
 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ
ตรวจนิเทศงาน สคร.5 (24กพ57)
 

VDO Clip บรรยาย KM
(ตลาดนัดความรู้ 4 ก.พ.57)
 

VDO Clip การทำโปสเตอร์
(ชมรม IT 7 ก.พ.57)
 

รณรงค์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
พยาธิใบไม้ตับ (6 ก.พ.57)
 

ตลาดนัดความรู้ สคร.5 (4ก.พ.57)
 

อบรมคิดวิเคราะห์ (24 ม.ค.57)

ตรวจสุขภาพประจำปี (23 ม.ค.57)

อธิบดีตรวจเยี่ยม สคร.5
(20 ม.ค.57)
 

ทำบุญปีใหม่
(3 ม.ค.57)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)

ห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด สงกรานต์ สคร. 5 ลุย บขส. แจกหน้ากากอนามัย

มาตรการในการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ย้อนรอยอุบัติเหตุ ลดตายสงกรานต์ 2556 และสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
และการป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
สถานการณ์เด็กจมน้ำ เขตบริการสุขภาพที่ 9
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (17 มี.ค.57)

สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 9-15 ก.พ.2557) (ไข้เลือดออก ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้หวัดใหญ่ สุกใส หัด อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เม.ย.57) (สงกรานต์ ดื่ม=ดับ - เสี่ยงโรคลมแดด - เสี่ยงท้องร่วง - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่)

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก
การพยากรณ์แนวโน้มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พ.ศ.2557 (โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคหัด อายุต่ำกว่า 5 ปี)

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ.2553-2556 จำแนกรายจังหวัด

DDC Poll เผยวาเลนไทน์นี้ คนเห็นพ้อง ครอบครัวสอนเด็กพก “ถุงยาง”

ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"

สคร.5 ห่วงใย เตือนภัย โรคมือ เท้า ปาก พ.ศ.2557 (คำแนะนำประชาชน)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

สื่อจัดรายการวิทยุ :: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ :: ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2527-2553 :: สถิติป่วย ตาย ปี 2527-2555

กรมอุตุนิยมวิทยา :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ :: สภาพน้ำในเขื่อน :: กรมชลประทาน

..............................................................................
กำหนดการงานสงกรานต์ สคร.5 (8 เมษายน 2557)

ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมและมัธยมศึกษา ร่วมประกวดภาพวาดระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" (ภายใน 15 พ.ค.57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (7 มีค.57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (7 มีค.57)

Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
หลักเกณฑ์แนวทางพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2557
คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ปี 2557 :: แนวทางการประเมินสมรรถนะ ปี 2557 :: ขั้นตอนการประเมินผล PMS :: แบบฟอร์ม PMS ปี 2557 (Update7มีค)
เกณฑ์และคู่มือ "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน"
ตัวชี้วัดคำรับรองปี 2557 Template (Update24มีค) :: ลงนามคำรับรอง และ MOU ปี 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์วิธีประเมิน PMS ปี 2557 :: ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน สคร.5
แบบประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับทีมประเมินรับรอง ปี 2557
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย ปี 2558 :: กรอบคำถามวิจัย ปี 2558-2560
หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ ปี 2557
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
คู่มือต่างๆ :: คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน :: คู่มือการจัดการความรู้ :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2557 :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: เกณฑ์ Healthy workplace และ P.S.O.1101 ปี 2557 :: คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค :: วิธีใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.5) :: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค
วารสารวิชาการ สคร.5
รายงานประจำปี สคร.5
..............................................................................
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด (3-4 มี.ค.57)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดโรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (19-21ก.พ.57)

การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (23-24 ม.ค.57) และมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)

ทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 - 2557 (อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รุ่นที่ 2 (16-18 ธ.ค.56)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเชิงระบบ ในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รุ่นที่ 1 (11-13 ธ.ค.56)
..............................................................................
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)
VDO Clip สคร.5 ป้องกันเด็กจมน้ำ
สปอตวิทยุ :: โรคไข้เลือดออก (4 ภาค) :: พิษภัยจากสุรา :: การป้องกันโรคหัวใจ :: โรคฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ :: โรคเรื้อน :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก
สื่อต้นแบบ :: โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
สื่อประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: สสส.
สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง :: คู่มือป้องกันควบคุมโรค :: สื่อไข้เลือดออก
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..Health Science Journals
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
11 เมษายน 2557

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
คลิ๊ก..ตลาดนัดความรู้ออนไลน์
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..Forum คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบคลังความรู้ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ASEAN Study Centre ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO ASEAN Study Centre คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA