เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  งานเบาหวาน ความดัน
  งานบุหรี่ สุรา
  งานป้องกันการบาดเจ็บ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

นิติกรศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประจำ สคร. 5 นครราชสีมา
โทร. 044-212900 ต่อ 17
โทรสาร. 044-218018

yonpituk2525@hotmail.comบุคลากร กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

e-mail

1. นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน

นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

himmunngan@yahoo.com

2. นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

maow_06@yahoo.com

3. น.ส.ธัญภา จันทร์โท

นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว.
รับผิดชอบงานเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

yapa_5@yahoo.com

4. นายประดิษฐ์ ทองจุ่น

นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว.
รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ

pradith@yahoo.com

5. นางนัยนา อาภาสุวรรณกุล

นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว.

wish@thai.com

6. นางวารินทร์ ชิมรส

พยาบาลเทคนิค 6

wachimros@yahoo.com

7. นายสำรวย หวินกำปัง

พยาบาลเทคนิค 6

-

8. น.ส.มาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ

นิติกรศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

yonpituk2525@hotmail.com

 

 

 

 

 

ข้อมูลต่างๆ
 


ภาพกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases section)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212900 ต่อ 17
e-mail : yonpituk2525@hotmail.com