ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มราชการ
       
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การคิดงบประมาณรายจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553
ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภท และอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
การเทียบตำแหน่ง เข้าระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
กฎ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
ข้อบังคับ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
ระเบียบ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
วินัยข้าราชการ (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
 
แบบฟอร์มราชการ
Download แบบฟอร์มราชการ
แบบฟอร์ม งานการเงิน
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
แบบฟอร์ม ตัดยอดงบประมาณ
แบบฟอร์ม ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง / ถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุม
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าโครงการปี 2552
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนการอยู่เวร ตรวจเวร
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
แบบฟอร์ม ใบลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษาวิชา-ดูงาน-ฝึกอบรม ต่างประเทศ
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับราชการกรมควบคุมโรค
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
แบบฟอร์ม บันทึกขอโอน-ย้าย มาปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)